Phuwaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

     Sáng ngày 22/4 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đến tham dự Đại hội có ông Trần Văn Khuyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV; ông Trần Quang Minh – Phó Tổng giám Đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và 110 cổ đông đại diện cho 7.422.816 cổ phần, chiếm 82,48% số cổ phần có quyền biểu quyết.
     Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019; báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2018; báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, thông qua một số tờ trình Đại hội đồng cổ đông về lựa chọn công ty kiểm toán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; ủy quyền cho HĐQT thông qua các hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty…
     Trong năm 2018, Công ty đã đạt một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:
 

 
      Trong năm 2018, Công ty đã có rất nhiều giải pháp, việc làm mang tính thiết thực và hướng đến mục tiêu lâu dài. Cụ thể, trong năm 2018, Công ty đã có nhiều giải pháp như đọc số bằng thiết bị smartphone, thu tiền bằng hóa đơn điện tử… để tiết giảm nguồn nhân lực; các chương trình quản lý ứng dụng công nghệ thông tin do CB.CNV Công ty nghiên cứu và tự xây dựng thay vì thuê đơn vị tư vấn bên ngoài.Trong năm 2019, Công ty đã đề ra các chỉ tiêu hoạt động trong năm 2019 công tác quản lý tốt mạng lưới cấp nước, sửa chữa và khắc phục các sự cố theo đúng thời gian quy định. phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 18,5%.
     Tại Đại hội cũng đã bãi nhiệm ông Lý Kim Ngân, Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ và bầu bà Lê Thị Thanh Tâm, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022) thay thế.
     Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung trong chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Cùng với sự tin tưởng của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cam kết đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo.
     Một số hình ảnh tại đại hội:Cổ đông làm thủ tục và tham dự đại hội

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

Bà Lê Thị Thanh Tâm, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022) 
ra mắt Đại hội
Phùng Xuân Trung

Tin tức liên quan