Thông báo về việc điều chỉnh và thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2023

Tin tức liên quan