Văn bản

Nghị định số: 117/2007/NĐ-CP
Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Ban hành ngày: 11 tháng 7 năm 2007
Thông tư: 04/2009/TT- Bảo hiểm Y tế
Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống".
Thông tư: 05/2009/TT-BYT
Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt"
Nghị định số: 109/2007/NĐ-CP
Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Ban hành ngày: 26 tháng 6 năm 2007
Nghị định số: 115/2008/NĐ-CP
Tăng giá nước thô lên thành 750 đ/m3 từ 01/01/2009. Ban hành ngày: 14 tháng 11 năm 2008
Kết quả hiển thị từ 1-8 (trên 15 mục)
    1 .. 2