Nghị định

Nghị định số: 117/2007/NĐ-CP
Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Ban hành ngày: 11 tháng 7 năm 2007
Nghị định số: 109/2007/NĐ-CP
Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Ban hành ngày: 26 tháng 6 năm 2007
Nghị định số: 115/2008/NĐ-CP
Tăng giá nước thô lên thành 750 đ/m3 từ 01/01/2009. Ban hành ngày: 14 tháng 11 năm 2008
Nghị định số: 14/2007/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Ban hành ngày: 19 tháng 1 năm 2007