Quyết định

Quyết định số: 103/2009/QĐ-UBND
Quyết định về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 01/03/2010.
Quyết định số: 69/2007/QĐ-UBND
Quyết định về ban hành Qui định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định số: 139/2007/QĐ-UBND
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 07 năm 2004 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố.
Quyết định số: 20/2007/QĐ-UBND
Quyết định về ban hành Qui định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.