Quan hệ cổ đôngBáo cáo thường niên

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2017

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2016

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2014

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2015

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2013

Tải file