Văn bảnNghị định

Tăng giá nước thô lên thành 750 đ/m3 từ 01/01/2009. Ban hành ngày: 14 tháng 11 năm 2008
 • Tên văn bản 115/2008/NĐ-CP giá nước thô 750 đ/m3
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: Ngày 14 tháng 11 năm 2008
 • Ngày hiệu lực: Ngày 1 tháng 1 năm 2009
 • Ngày hết hiệu lực:
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Số hiệu: 115/2008/NĐ-CP
 • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
 • Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Nội dung tải file tại đây: Tải file

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Ban hành ngày: 19 tháng 1 năm 2007
 • Tên văn bản Nghị định số: 14/2007/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: Ngày 19 tháng 1 năm 2007
 • Ngày hiệu lực: Ngày 3 tháng 2 năm 2007
 • Ngày hết hiệu lực:
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Số hiệu: 14/2007/NĐ-CP
 • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
 • Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Nội dung tải file tại đây: Tải file

Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Ban hành ngày: 26 tháng 6 năm 2007

 • Tên văn bản: Nghị định số : 117/2007/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: Ngày 11 tháng 7 năm 2007
 • Ngày hiệu lực: Ngày 26 tháng 7 năm 2007
 • Ngày hết hiệu lực:
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Số hiệu: 117/2007/NĐ-CP
 • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
 • Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Nội dung tải file tại đây: Tải file

Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Ban hành ngày: 11 tháng 7 năm 2007
 • Tên văn bản: Nghị định số : 117/2007/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: Ngày 11 tháng 7 năm 2007
 • Ngày hiệu lực: Ngày 26 tháng 7 năm 2007
 • Ngày hết hiệu lực:
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Số hiệu: 117/2007/NĐ-CP
 • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
 • Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Nội dung tải file tại đây: Tải file