Quan hệ cổ đôngĐại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tải file

Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2024 Các biểu mẫu

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng Thông báo về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Thông báo về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 

Tải file tại đây :

Tải file

Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2023 Các biểu mẫu