Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Báo cáo cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2024

Tải file

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Tải file

Ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Tải file

Hợp đồng đào tạo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ)

Tải file