Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo về chi trả cổ tức năm 2013 bao gồm:

Tải về thông báo trả cổ tức năm 2013

Tải file

Tải về mẫu ủy quyền nhận cổ tức

Tải file

Tải về mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Tải file

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về điều chỉnh KHSXKD năm 2013

Tải file

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân công bố thông tin về việc ký Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2013

VB số 109/CBTT-PHT-HĐQT V/v ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2013 gửi UBCKNN

Tải file

Hợp đồng kiểm toán số 2153/13/AUD.VVALUES ngày 17/9/2013

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân xin công bố việc Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp lần 3.

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

Tải file

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tải file

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân xin công bố thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt và chia cổ tức năm 2012.

Tải file