Quan hệ cổ đôngĐại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đống cổ đông thường niên lần thứ 7 – năm 2014.
Nội dung chương trình:

 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
 2. Mẫu đăng ký họp  Đại hội đồng cổ đông năm 2014
 3. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014
 4. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
 5. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Tài liệu, báo cáo:

 1. Báo cáo SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014
 2. Báo cáo kết quả tài chính năm 2013 và kế hoạch tài chính 2014; Phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức 2013 và trích lập các quỹ
 3. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân năm 2013
 5. Báo cáo V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013 và trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2014
 6. Tờ trình về Quy chế thù lao HĐQT, BKS, TTK và sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành – đính kèm Quy chế
 7. Báo cáo mức chi tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2013 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014

Danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2014 (chốt ngày 28/02/2014) vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY

Bổ sung nội dung chương trình Đại hội:

 1. Thông báo bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ 2014
 2. Thông báo tiêu chuẩn, thủ tục đề cử, ứng cử
 3. Mẫu sơ yếu ly lịch
 4. Mẫu đề cử, ứng cử
 5. Lý lịch trích ngang của các Ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị
 6. Lý lịch trích ngang của các Ứng viên tham gia Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân xin trân trọng thông báo Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2014.
 

Tải file tại đây:

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
 

Tải file tại đây:

Tải file

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hoà Tân thông báo nghị quyết và biên đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 - 2013 như sau:
 

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đống cổ đông thường niên lần thứ 6 – năm 2013.

Nội dung chương trình:

 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013
 2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
 3. Quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân nhiệm kỳ II (2012-2016)
 4. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013
 5. Thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013
 6. Mẫu đăng ký họp  Đại hội đồng cổ đông năm 2013
 7. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2013
 8. Mẫu đề cử, ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
 9. Sơ yếu lý lịch dành cho ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

Tài liệu, báo cáo:

 1. Báo cáo SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013
 2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân năm 2012
 4. Báo cáo V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 và trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2013
 5. Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Cấp nước Phú Hoà Tân
  1. Tổng hợp nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty CPCN Phú Hoà Tân
 6. Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
  1. SYLL của Ứng viên BKS
  2. SYLL của Ứng viên HĐQT
 7. Báo cáo mức chi tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2012 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2013
 8. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012, chia cổ tức và trích lập các quỹ
 9. Báo cáo tài chính năm 2012

Danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2013 (chốt ngày 01/03/2013) vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY