Quan hệ cổ đôngQuản trị doanh nghiệp

Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Tải file

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty

Tải file

Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 5 năm 2016

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân Công bố Điều lệ Công ty - sửa đổi lần 4 năm 2013

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân Công bố Điều lệ Công ty - sửa đổi lần 4 năm 2013

Tải file

Điều lệ Công ty - sửa đổi lần 3, năm 2012

Tải file