Quan hệ cổ đôngĐại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

Tải file tại đây :

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu

Tải file tại đây :

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo Danh sách cổ đông có quyền tham gia ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Tải file tại đây :

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản như sau:

Tải file tại đây :

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tải file tại đây :

Tải file