Quan hệ cổ đôngĐại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo Danh sách cổ đông có quyền tham gia ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Tải file tại đây :

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản như sau:

Tải file tại đây :

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tải file tại đây :

Tải file

Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Các biểu mẫu