1704 - 2023

Khánh thành “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân

   Ngày 15/03/2023, tại Phòng dịch vụ Khách hàng Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân đã khánh thành “Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh”. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 về đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tạo môi trường để cán bộ công nhân viên, Đoàn viên thanh niên rèn luyện tay nghề, nâng cao bản lĩnh, nhận thức và hành động.
   Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ, lòng yêu nước, thương dân. Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, mang tính cấp thiết, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đi vào chiều sâu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để lan tỏa tinh thần học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ bó hẹp trong nội bộ công ty mà còn tạo điều kiện lan tỏa rộng rãi đến khách hàng của Công ty, vì thế Đảng ủy công ty tổ chức và thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực bên trong Phòng Dịch vụ Khách hàng để cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của đảng viên, cán bộ công nhân viên và người dân trong khu vực.
   Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu , nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên, người lao động về việc hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, giúp nhận thức rõ trách nhiệm trong việc góp phần lưu truyền giá trị văn hóa mang tầm ảnh hưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh.  
Đại diện lãnh đạo Công ty cắt băng khánh thành 
“Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân

Đại diện lãnh đạo của Công ty 
cắt băng khánh thành
“Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân


Ban chấp hành Đảng uỷ, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên

Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ Phần Cấp nước Phú Hoà Tân
 
Tấn Thịnh