2407 - 2023

Thông báo về thực hiện điều chỉnh giảm thuế GTGT cho dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải