Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, các đơn vị có liên quan của Tổng Công ty

Tải file

Giao dịch hợp đồng đào tạo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ).

Tải file

Hợp đồng giao dịch vật tư ngành nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ)

Tải file

Giao dịch hợp đồng đào tạo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ).

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021:

Tải file

Mẫu ủy quyền nhận cổ tức:

Tải file

Mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản:

Tải file