Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Ký hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chuyển nhượng vật tư ngành nước.

Tải file

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ cho Báo cáo tài chính năm 2023 và kết quả hồi tố Báo cáo tài chính năm 2022

Tải file

Ký hợp đồng đào tạo (KD) với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Tải file