Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tải file

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020

Tải file

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Tải file

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tải file

Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020

Tải file