Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi Người đại diện theo pháp luật 

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Tải file

Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.

Tải file

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu  năm 2021.

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020:

Tải file

Mẫu ủy quyền nhận cổ tức:

Tải file

Mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản:

Tải file

Danh sách cổ đông nhận cổ tức:

Tải file